Zásady ochrany osobných údajov


Na stránke www.andreameredith.sk mi poskytujete svoje osobné údaje. Zaväzujem sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

1. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov na webovej lokalite www.andreameredith.sk je Andrea Meredith-Beniki, Jasovská 11, 851 07 Bratislava, IČO: 52060209, DIČ: 1074446912.
Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tzn. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po akú dlhú dobu, a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.


2. Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mailovej adrese ada.meredith@gmail.com.


3. Vyhlásenie

Vyhlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
• Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
• Plním podľa článku 13 nariadenia GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.
• Umožním vám uplatňovanie a plnenie vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR a budem vás v tom podporovať.


4. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, príp. telefón bezpodmienečne potrebujem k plneniu zmluvy (dodanie služieb).

Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov
Vaše osobné údaje (e-mail, meno), pohlavie, informácie, na čo klikáte v e-maile a kedy e-maily najčastejšie otvárate, využívam na účely priameho marketingu (zasielanie obchodných ponúk). Ak ste mojím zákazníkom, konám tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 7 rokov od poslednej objednávky.
Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 7 rokov od udelenia. Súhlas mi vyjadríte tzv. double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno.
V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu vám môžem posielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia, referencie
Len na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví k ich uchovaniu dlhšiu dobu alebo ak som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.


5. Súbory cookie

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie súborov cookie pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.
Súbory cookie pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie súborov cookie môžete na svojom počítači zakázať.


6. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránim v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:
• Zabezpečený prístup do môjho počítača (zabezpečený heslom).
• Zabezpečený prístup do môjho telefónu (zabezpečený heslom, čítačkou odtlačkov prstov a biometrickým rozpoznávaním).
• Zabezpečený prístup do mojich e-mailových schránok (zabezpečené používateľským menom a heslom).
• Zabezpečený prístup do aplikácií na e-mailovú rozosielku (zabezpečené menom a heslom).
• Zabezpečený prístup do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
• Šifrovaná komunikácia na mojom webe (platný certifikát https).
• Pravidelná aktualizácia softvéru.
• Bezpečne uzamknutá prevádzkareň (zabezpečená uzamykateľnými dverami).

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.


7. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

• Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Írsko, VAT: IE9692928F,
• Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
• LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA,
• International Coaching Federation, 2365 Harrodsburg Rd, Suite A325, Lexington, KY 40504.


Osobné údaje, ktoré spracovávam ako správca aj ako spracovateľ, môžem sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webovej lokality a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode môjho podnikania (účtovníčka).
Iným subjektom je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.
Uisťujem vás, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.
Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

Vaše údaje nebudem poskytovať do tretích krajín. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.


8. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu ada.meredith@gmail.com.
• Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
• Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
• Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
• Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste proti spracovaniu vzniesli námietku.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
• Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujem aspoň 20 dní.
• Právo na výmaz (byť zabudnutý): vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.
V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať prostredníctvom e-mailu.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov:
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk, e-maily s inšpiráciou, článkami či službami vám zasielam, ak ste mojím zákazníkom na základe môjho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.


9. Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.5.2022.

Ďakujem za vašu dôveru.